Zákaznícka linka (+421) 902 904 940
Po - Ne: 8:00 - 16:00 Napište nám
www.stoklasa-sk.sk
Galantéria Stoklasa - veľkoobchod
Průmyslová 13, 747 23 Bolatice
tel: 228 229 395, email: eshop@stoklasa-sk.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Minimálna výška objednávky

Spôsob dodania a možnosti platby

Reklamácie, formulár

Zásady spracovania osobných údajov

 

Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť Stoklasa textilní galanterie s.r.o., so sídlom Bolatice, Průmyslová 934/13, PSČ 747 23, IČ 25877666, zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Ostravě, v oddiele C a vložke 24180 a kupujúceho pre nákup v internetovom obchode pod adresou: www.stoklasa.cz, s účinnosťou od 1. 1. 2014. Predávajúci ponúka v internetovom obchode následujúci sortiment tovaru: textilnú galantériu, bižutériu, dekorácie, kreatívne potreby, módne doplnky a látky.

Právne vzťahy, vzniklé zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Českej republiky.

Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia platnými právnymi predpismi - vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorým je spotrebiteľ, zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákoník a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa. Právne vzťahy s kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa riadia zákonom č. 89/2012 Sb., občianskym zákonníkom s tým, že ustanovenie tohoto zákona o spotrebiteľských zmluvách sa voči podnikateľom neuplatnia.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti  alebo v rámci samostatného výkonu povolania.

Ak je v týchto podmienkach možné  použiť pojem vec, rozumie sa tým tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

 

Cena tovaru, kúpna zmluva

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu odovzdať tovar, ktorý je predmetom kúpy, umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za tovar kúpnu cenu a náklady na jeho dodanie. Vlastnícke právo k predávanému tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Nebezpečie škody na veci prechádza na kupujúceho jej prevzatím. Nebezpečie škody na veci prechádza na kupujúceho i vtedy, keď mu predávajúci umožnil vec prevziať a kupujúci ju z dôvodov spočívajúcich na jeho strane neprevezme.

Kupujúci súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikačného prostriedku na diaľku. Predávajúci neúčtuje kupujúcemu náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady na použitie týchto komunikačných prostriedkov si znáša kupujúci zo svojho, a to v cene, ktorú má zjednanú so svojim operátorom komunikačných služieb.

Ceny, za ktoré predávajúci predáva tovar, sú aktuálne uvedené na webových stránkach predávajúceho, a to ako bez DPH, tak vrátane DPH. DPH nebude účtovaná kupujúcim s platnou registráciou platiteľa dane z pridanej hodnoty so sídlom a miestom dodania v zahraničí, a to ako v krajinách EU, tak mimo nich. Kupujúci musí predávajúcemu splnenie tejto podmienky preukázať, pričom miesto registrácie kupujúceho musí súhlasiť s údajom o registrácii, uverejnenom na webových stránkach systému VIES. Pre nákup tovaru v cudzích menách platí prepočet ceny v českých korunách aktuálnym kurzom, uverejneným na webových stránkach predávajúceho v deň prijatia objednávky.   V cene sú obsiahnuté všetky poplatky, vzťahujúce sa k predávanému tovaru a balné. V cene nie sú obsiahnuté náklady na dodanie tovaru. 

Pravidlá pre nákup zlacneného tovaru:

  1. Zľavová akcia Kúp teraz je časovo obmedzená akcia a platí do vypredania zásob.
  2. Tovar v zľave platí do vypredania zásob a nie je časovo obmedzený.
  3. Zľavy na tovar nie je možné spočítavať ani kombinovať s inými zľavami poskytnutými predávajúcim.
  4. Akákoľvek zľava uplatňovaná formou zľavového kupónu sa nevzťahuje na už zlacnený tovar. V rámci jednej objednávky kupujúceho je možné uplatniť len jeden zľavový kupón.

Platnou je ta cena  tovaru, ktorá bola na webových stránkach predávajúceho zverejnená v deň zaslania  objednávky kupujúcim. Tovar dodáva predávajúci kupujúcemu prostredníctvom zvolenej prepravnej služby. Cena dodania sa určuje podľa krajiny dodania a hmotnosti či veľkosti balíka. Pre výpočet hmotnosti balíka sa vychádza z evidenčnej hmotnosti tovaru a koeficienta objemovej hmotnosti.  K celkovej hmotnosti sa pripočíta zmluvná hmotnosť obalu. Ak zásielka prekročí limitné podmienky pre prepravu, bude rozdelená do viac balíkov. Cena dodania za jednotlivé balíky sa spočíta.

Prehľad o výške poštovného sa nachádza na webových stránkach predávajúceho.

Ak nie je s kupujúcim dojednané inak, predávajúci nepožaduje uhradenie zálohy na kúpnu cenu tovaru.

Cenu tovaru uhradí kupujúci predávajúcemu takto:

- prostredníctvom doručovateľa zásielky tovaru – pri doručení na dobierku,

- k vyúčtovaniu faktúrou bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho

- osobne v prevádzkárňach predávajúceho.

V záujme šetrenia životného prostredia obdrží kupujúci daňový doklad e-mailom po uskutočnení objednávky. Doklad je tiež k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie zákazníkom po prihlásení sa kupujúceho do svojho účtu, ktorý má v rámci e-shopu.

Voľba spôsobu úhrady kúpnej ceny, vrátane nákladov na jeho doručenie,  prináleží predávajúcemu.

Predávajúci neuzatvára s kupujúcimi zmluvy na opakované plnenie ani zmluvy na dobu neurčitú.

Kupujúci predkladá predávajúcemu objednávku na tovar na formulári, vystavenom na stránkach internetového obchodu tak, že zašle vyplnený objednávkový formulár na adresu: www.stoklasa-sk.sk. Doručená vyplnená objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú potvrdením objednávky zo strany predávajúceho potvrdzovacím e-mailom, zaslaným najneskoršie v lehote do jedného týždňa od doručenia objednávky. Takto vytvorenú kúpnu zmluvu je možné meniť či rušiť len dohodou oboch strán. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené prenosom dát.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, alebo jej časť v prípade, že tovar už nie je v okamžiku doručenia objednávky na sklade. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho e -mailom o stave prijatej objednávky s uvedením chýbajúcich či upravených položiek objednávky. Ak nie je objednávka prijatá celkom v súladu s požiadavkou kupujúceho, môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ponuka tovaru v internetovom obchode nie je v zmysle § 1732 občianskeho zákonníka považovaná za návrh kúpnej zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s kupujúcim so sídlom v zahraničí, okrem krajín EU, ak objednávka nedosiahne hodnoty 1800 CZK.

 

 

Zodpovednosť za vady, práva z vadného plnenia

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ohľadne práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012Sb.).

Predávajúci zodpovedá za to, že vec nemá pri prevzatí závady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase, keď vec prevzal:

- má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci uviedol v ponuke alebo v reklame popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu veci,

- sa vec hodí k účelu, ktorý predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa vec používa,

- je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

- vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa vada na veci prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

U spotrebného tovaru je kupujúci-spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo zo závad do 24 mesiacov od jeho prevzatia, čo sa  netýka:

- tovaru predávaného za nižšiu cenu pre závadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

- opotrebovaného tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,

- u použitého tovaru na závadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebovania, ktorú mal pri prevzatí kupujúcim,

- ak to vyplýva z povahy veci.

Záručná doba 24 mesiacov sa vzťahuje výlučne na kupujúceho-spotrebiteľa, nie na kupujúceho-podnikateľa. Záručná doba začína plynúť od okamžiku odovzdania veci kupujúcemu. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak bola vada na tovare spôsobená vonkajšou udalosťou po jeho prevzatí.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo túto vadu sám spôsobil.

a) právo kupujúceho pri podstatnom porušení zmluvy

Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy má kupujúci právo:

- na odstránení závady dodaním novej veci bez závady alebo dodaním chýbajúcej veci, ak to nie je  vzhľadom k povahe závady neprimerané. Ak sa závada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti. Ak to nie je možné, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. Ak je to však k povahe veci neúmerné, najmú ak je možné závadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie závady:

- na odstránenie závady opravou veci,

- na primeranú zľavu z kúpnej ceny,

- odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu pri zistení vady, bez zbytočného odkladu, aké právo si zvolil. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci následne zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Toto neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni predávajúci vady v primeranej časovej lehote, alebo ak oznámi kupujúcemu, že vadu neodstráni, môže kupujúci požadovať miesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy (viď ďalej).

Kupujúci spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako i v prípade, kedy predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by ujednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné starosti.

b) právo kupujúceho pri nepodstatnom porušení zmluvy

Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránení vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny, alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svoje voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas, alebo vadu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho zmeniť.

Právo na dodanie novej veci alebo na výmenu súčasti má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt závady po oprave alebo pre väčší počet závad. V takom prípade má kupujúci právo i od zmluvy odstúpiť.

Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu, na jeho náklady, tovar pôvodne dodaný.

Práva zo zodpovednosti za závady uplatňuje kupujúci-spotrebiteľ u predávajúceho na adrese: Stoklasa textilní galanterie s.r.o., sklad Bolatice, Průmyslová 13, 747 23 Bolatice.

Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy sa o reklamácii predávajúci dozvedel.

O reklamácii rozhoduje predávajúci ihneď, najneskôr do troch pracovných dní. Táto doba sa predlžuje primerane v prípade, keď predávajúci odovzdá vec k odbornému posúdeniu závady.

Reklamácia závady bude vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak nebude medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnuté inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o závadu, ktorú nie je možné odstrániť.

V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s reklamáciou vznikli.

V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov, ktoré na uplatnenie práva zo závad vynaložil. Súčasne nemá predávajúci nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane, ak zo strany spotrebiteľa nedošlo k jednaniu, z ktorého sa dá vyvodiť, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv.

 

 

Odstúpenie od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom komunikačných prostriedkov na diaľku (ako je to v internetovom obchode), má kupujúci – spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodov. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do štrnásť dní od prevzatia. Táto lehota plynie:

- ak sa jedná o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodanie jedinou zásielkou odo dňa prevzatia tovaru,

- ak sa jedná o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru,

- ak sa jedná o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je pravidelne opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Predávajúci umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy prostredníctvom vyplnenia a odoslania formulára pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto podmienok, a je prístupný na internetových stránkach predávajúceho.

Písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné predávajúcemu doručiť:

- e-mailom na adresu: lenka.scheffczikova@stoklasa.cz

Ak bude odstúpenie od zmluvy poslané na email, potvrdí predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu prijatie tohoto písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy  má spotrebiteľ nárok len na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné v najnižšej ponúkanej výške dodania na trhu.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, pošle alebo odovzdá na svoje náklady predávajúcemu, bez zbytočného odkladu, najneskoršie do štrnásť dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy všetko, čo na základe kúpnej zmluvy nadobudol.

Ak bude vrátený tovar poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, berie spotrebiteľ na vedomie, že predávajúcemu vzniká voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody takto vzniklej. Nárok na úhradu vzniklej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nie je podnikateľ povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako mu spotrebiteľ tovar neodovzdal, alebo nepreukáže, že tovar podnikateľ odoslal.

V prípade, že na strane kupujúceho je nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru , resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ani požadovať dodanie novej veci ak nemôže veci vrátiť v tom stave, v akom ich obdržal. To neplatí, ak došlo ku zmene stavu veci v dôsledku prehliadky za účelom zistenia závady veci, alebo ak použil spotrebiteľ vec ešte pred zistením závady, ak nespôsobil spotrebiteľ nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave jednaním alebo opomenutím, alebo ak predal spotrebiteľ vec ešte pred zistením závady, alebo ju spotreboval, alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len čiastočne, vráti spotrebiteľ predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže a dá predávajúcemu náhradu od výšky, od ktorej mal z použitia veci prospech.

Ak neoznámi spotrebiteľ závadu veci včas, stráca právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (ADR)

V prípade, že dôjde medzi  predávajúcim a spotrebiteľom ku vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia.

 

Česká obchodná inšpekcia

Ústřední inspektorát oddelení ADR

Štěpánska 15

12000 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz

Web Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov: adr.coi.cz

Web Česká obchodní inspekce: www.coi.cz

 

Spotrebiteľ môže využiť taktiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Termíny dodania tovaru

Objednávky vybavuje predávajúci obvykle do 2 pracovných dní. Tovar je doručený kupujúcemu do ČR a SK spravidla do 24 hodín po odovzdaní zásielky prepravcovi kuriér DPD k dodaniu. Doba doručenia zásielky do iných destinácií je individuálna a podrobnejšie informácie je možné získať priamo u jednotlivých doručovateľov.

Zásielky vrátené z dôvodu spočívajúceho na strane kupujúceho sú opätovne posielané len na požiadanie s tým, že predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu ďalšie poštovné.

 

Záverečné ustanovenia

 

Kupujúcemu doporučujeme aby si pri dodaní tovaru skontroloval stav prijímanej zásielky. Podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou (je napr. poškodená, neúplná). Ak kupujúci takú zásielku prevezme, je potrebné, aby stav zásielky a rozsah jej poškodenia popísal v odovzdávacom protokole prepravcu. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný stav neúplnej alebo poškodenej zásielky oznámiť predávajúcemu na jeho emailové adrese: lenka.scheffczikova@stoklasa.cz, spísať s dopravcom DPD protokol o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu.

 

Predávajúci nevystavuje certifikáty pôvodu tovaru EUR1 a taktiež vo faktúrach neuvádza preferenčné vety, potvrdzujúce pôvod tovaru.

Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok sú odkazy v týchto obchodných podmienkach uvedené.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy či zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky rušia skôr účinné obchodné podmienky spoločnosti Stoklasa textilní galanterie s.r.o..

 

 

Platnosť obchodných podmienok od   31. 10. 2019

karty karty karty PayU Google Pay, Apple Pay
Facebook Youtube Pinterest Instagram
© Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 2024.