www.stoklasa-sk.sk
Galantéria Stoklasa - veľkoobchod
Záhumenni 22, 747 21 Kravaře
tel: 553 677 777, email: eshop@stoklasa-sk.sk

 

Všeobecné obchodné podmienky

Prehľad poštovného

Reklamačný formulár

 

Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť Stoklasa textilní galanterie s.r.o., so sídlom Kravaře, Záhumenní 453/22, PSČ 747 21, IČ 25877666, zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Ostravě, v oddiele C a vložke 24180 a kupujúceho. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi ČR, vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý nie je  podnikateľom, najmä Občianským zákonníkom č. 40/1964 Sb., Zákonom na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a vzťahy s kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa riadi Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Sb v znení príslušných noviel. Právne vzťahy vzniklé zo zmluvy medzi predávajúcím a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Pre účely nákupu je za spotrebiteľa považovaná právnická alebo fyzická osoba, ktorá nakúpila na eshope predávajúceho tovar za iným účelom, ako pre podnikanie s týmto tovarom.

 

Ochrana osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov predávajúci dodržuje ustanovenia zákona č.101/2000Sb., o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení. Kupujíci súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre vedenie uživateľského účtu a pre zasielanie obchodných správ. Týmito osobnými údajmi sú meno, priezviko, doručovacia adresa, e-mailová adresa prípadne telefónne číslo. Kupujúci súhlasí s tým, aby mu boli predávajúcim zasielané na jeho e-mailovú adresu obchodné informácie.  Zmluvy uzatvorené s kupujúcim sú predávajúcim archivované v elektronickej podobe a sú prístupné len predávajúcemu.

 

Kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, potvrdzovacím emailom a označením objednávky v internetovom obchode za "Prijatú". Vystavením objednávky kupujúcí súčastne potvrdzuje, že súhlasí s tým, že právne vzťahy, vzniklé z uskutočneného obchodu, sa riadi právnym poriadkom Českej republiky. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že tovar už nebude v okamžiku vyskladňovania objednávky skladom. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho emailom o stave vybavovania prijatej objednávky s uvedením chýbajúcich či upravených položiek objednávky. Ak nie je objednávka prijatá celkom v súlade s požiadavkou kupujúceho, môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Odstúpenie od zmluvy

Ak bola uzatvorená kúpna zmluva využitím prostriedkov komunikácie na dialku, má spotrebiteľ podľa ustanovenia § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akéjkoľvek sankcie, a to do 14 dní od prevzatia plnenia. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ doručiť v písomnej forme predávajúcemu najneskoršie  v posledný deň 14 dennej lehoty. Podľa ustanovenia § 53 odst. 8 občianského zákonníka nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy podľa § 53 odst. 7 občianského zákonníka, ak sa týka zmlúv: a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením sa začalo s jeho súhlasom pred uplynutím 14 dní od prevzatia plnenia, b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu, nezávisle na vôli dodávateľa, c) na dodávku tovaru, upraveného podľa želania spotrebitela, alebo pre jeho osobu, ako i tovar, ktoré podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu, d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, e) na dodávku novín, periodík a časopisov, f) zameraných na hru alebo lotériu. Ak spotrebiteľ využije svojho práva na odstúpenie od zmluvy v stanovenej lehote, musí predávajúcemu vydať všetko, čo od neho podľa kúpnej zmluvy nadobudol. Spotrebiteľovi vzniká po odstúpení od zmluvy nárok na vrátenie kúpnej ceny.  Na záväzok vrátiť kúpnu cenu je predávajúcí oprávnený započítať skutočne vynaložené náklady, spojené s vrátením tovaru. Za zničený, alebo poškodený tovar, musí spotrebiteľ poskytnúť predávajúcemu peňažitú náhradu, ako protihodnotu toho, čo nemožno vydať. Ak je  predávajúcemu vrátený tovar v poškodenom stave, má predávajúcí nárok voči spotrebiteľovi na náhradu škody a až do výšky tejto škody, môže previesť zápočet na závazok vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu. 
Predávajúcí si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy (zrušiť objednávku), ak kupujúcí nezaplatí (v prípade platby vopred) vystavenú faktúru v lehote splatnosti.

 

Ceny

Ceny tovaru, ktorý predávajúci ponúka v eshope sú upravené v cenníku predávajúceho, ktorý je v aktuálnej podobe zobrazovaný na webových stránkach na adrese: www.stoklasa-sk.sk Pre zákazníkov mimo krajín EU a z krajín EU s registráciou plátcu dane z pridanej hodnoty, sú zobrazované ceny bez DPH, ostatným zákazníkom s DPH. DPH neúčtujeme zákazníkom s platnou evidenciou plátcu dane z pridanej hodnoty, so sídlom a miestom dodania v krajinách EU, mimo Českú republiku a z krajín mimo EU. Podmienkou neúčtovania DPH pre zákazníkov z krajín  EU je pozitívne overenie registrácie na web stránkach systému VIES.

Akčné ceny a zľavy tovaru sú platné len pre objednávky uskutočnené prostredníctvom Eshopu. Pre nákup tovaru v cudzích menách platí prepočet cien aktuálnym kurzom, uvedeným na našich web stránkach v čase prijatia objednávky. Kurz cudzích mien je stanovovaný na celý kalendárny mesiac a platí platný kurz podľa ČNB pre 1. deň daného mesiaca. Predávajúcí si vyhradzuje právo zmien v prípade výrazných pohybov kurzov, zmien dodávateľsko-odberateľských podmienok a preukázateľných chýb. Predávajúci neúčtuje spotrebiteľovi náklady na použitie komunikačných prostriedkov na dialku. Náklady na použitie týchto prostriedkov znáša kupujúci, a to v cene, ktorú má individuálne zjednanú s poskytovateľom týchto komunikačných služieb.

 

Doba dodania

Objednávky vybavuje predávajúci obvykle do 2 pracovných dní a sú doručené do ČR a SK spravidla do 24 hodin po odovzdaní zásielky prepravcovi. Doba doručenia zásielky do iných destinácií je individuálna a podrobnejšie informácie získate priamo u jednotlivých prepravcov. Zásielky vrátené z dôvodu vyvolaných na strane zákazníka, sú opakovane zasielané len na vyžiadanie s tým, že predávajúci účtuje ďalšie poštovné.

 

Cena dodania (poštovné)

Cena dodania sa riadi podľa krajiny dodania a hmotnosti či veľkosti balíka. Pre výpočet hmotnosti balíka sa vychádza z evidenčnej hmotnosti tovaru a koeficientu objemovej hmotnosti.  K celkovej hmotnosti sa pripočíta zmluvná hmotnosť obalu.Reálne poštovné sa vždy prejaví počas procesu dokončovania objednávky. Ak zásielka prekročí limitné podmienky pre prepravu, bude rozdelená do viacerých balíkov. Cena dodania za jednotlivé balíky sa spočíta.

 

Prehľad poštovného

 

Reklamácie

Na tovar zakúpený v eshope poskytuje predávajúci spotrebiteľovi záruku za kvalitu v dĺžke záručnej doby 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade výmeny tovaru v dôsledku reklamácie začína  plynúť nová záručná lehota, a to odo dňa prevzatia nového tovaru.  Práva z vád (reklamácie) nemožno uplatniť po uplynutí záručnej doby, v prípade mechanického poškodenia  tovaru alebo jeho poškodenia v dôsledku neodborného užívania a ak vada na tovare vznikne v dôsledku zásahu vyššej moci. Kupujúci uplatňuje práva z vád tak, že zašle poškodený tovar spolu s písomnou reklamáciou vrátane popisu závady, návrhu spôsobu vyriešenia reklamácie a kopiou dokladu o nákupe (faktúry), príp. zápis o škode, ak k poškodeniu tovaru došlo vlyvom dopravy zásielky na adresu určenú predávajúcim.

Zahájenie reklamačného konania nemá vlyv na povinnosť kupujúceho uhradiť v riadnom termíne vystavené faktúry. Reklamáciu vybaví predávajúcí bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 30 dní po tom, čo obdrží fyzicky reklamovaný tovar. O spôsobe vybavenia reklamácie bude predávajúci kupujúceho písomne informovať. Ak bude reklamovaná závada posúdená ako neopodstatnená, bude tovar vrátený kupujúcemu. Ak zistí predávajúci, že reklamácia je opodstatnená, vymení reklamovaný tovar za tovar bez vady. Pre prípad, že by tovar už nebol u predávajúceho na sklade, vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, a to v lehote pre vybavenie reklamácie. Všetky náklady na uplatnenie opodstatnenej reklamácie znáša predávajúci zo svojich prostriedkov.

V prípade poškodenia tovaru pri preprave je potrebné, aby kupujúci písomne nereklamovali poškodenie balíka, ale oznámili poškodenie zásielky predávajúcemu najneskoršiei do 1. pracovného dňa od prevzatia zásielky. Oneskorené reklamácie- poškodenej zásielky pri preprave nebudú uznané.

 

Pri reklamácii použite reklamačný formulár a tovar zašlite na adresu:

 

Ing.Ján Paučin,

manager firmy Stoklasa pre Slovensko

Sídlisko SNP 1952 OC JUNIOR

01707 Považská Bystrica
Slovensko
alebo na adresu:

 

STOKLASA textilní galanterie s.r.o.

sklad Štěpánkovice
ul. Svobody 762/23
747 28 Štěpánkovice (areál firmy Burda)

Česká Republika

 

Reklamačný formulár

 

Ostatné

Nevystavujeme certifikáty pôvodu tovaru EUR1 a podobne vo faktúrach neuvádzame preferenčné vety, potvrdzujúce pôvod tovaru. Neoddeliteľnou súčásťou všeobecných obchodných podmienok sú odkazy v podmienkach uvedené. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy či zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.


Platnosť obchodných podmienok je od 1.9.2013

karty karty karty PayU
FacebookYoutubePinterestTwitterInstagram
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku/ bloček. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskoršie do 48 hodín.

© Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 2019.

Zavoláme Vám

8-14 h Pondelok-Piatok

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám svoje tel. číslo:

K dosiahnutiu potrebnej funkcionality tento web používa cookies. Ďalším jeho použitím týmto súhlasíte. Viac informácií. Rozumiem