Zákaznícka linka (+421) 902 904 940
Po - Ne: 8:00 - 16:00 Napište nám
www.stoklasa-sk.sk
Galantéria Stoklasa - veľkoobchod
Průmyslová 13, 747 23 Bolatice
tel: 228 229 395, email: eshop@stoklasa-sk.sk

Informácie subjektu údajov o spracovaní osobných údajov

Správca osobných údajov Stoklasa textilní galanterie s.r.o., so sídlom Průmyslová 934/13, 747 23 Bolatice, IČ 25877666 (ďalej len „správca“) poskytuje v súlade s čl. 12 a násl. Nariadenie subjektom údajov nižšie uvedené informácie o spracovaní osobných údajov.

Subjektom údajov sa rozumejú fyzické osoby, ktorých osobné údaje správca spracováva (napr. návštevníci e-shopu, registrovaní zákazníci e-shopu, členovia bonusového programu na predajniach, zamestnanci správcu).

V prípade potreby sa môžu subjekty údajov obrátiť na správcu na nižšie uvedených kontaktoch:

 • doručovacia adresa: Stoklasa textilní galanterie s.r.o., Průmyslová 934/13, 747 23 Bolatice
 • adresa dátovej schránky: yw64u99
 • e-mailová adresa: gdpr@stoklasa.cz
 • telefón: (+420) 228 229 395, Po - Ne: 7:00 - 18:00

Spracovanie osobných údajov sa prevádza najmä za účelom evidencie zákazníkov e-shopu, plnenie zmluvy, evidencie členov bonusového programu na predajniach a marketingové účely (zasielanie elektronických spravodajcov s novinkami a výhodnými ponukami, zasielanie prianí k narodeninám/sviatku s kupónom na zľavu, zacielenie on-line reklamy na internete, hodnotenie e-shopu zákazníkmi).

Spracovaním osobných údajov založených na právnom základe spracovania podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenie správcu sleduje v nevyhnutne požadovanom rozsahu obhajobu svojich právnych nárokov pri plnení úloh  súvisiacich s predajom tovaru na e-shope www.stoklasa.cz a jeho jazykových mutáciách, pre Slovensko na www.stoklasa-sk.sk.

Spracovaním osobných údajov na základe súhlasu subjektu údajov pre účely priameho marketingu využívame na informovanie našich zákazníkov o novinkách, akciách a dobrých tipoch prostredníctvom newsletterov alebo SMS správy. Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu subjektu údajov (napr. dátum narodenia, e-mailová adresa) je uskutočnené výhradne za účelom v súhlase vyjadrenom, s ktorým je subjekt údajov vždy oboznámený pred jeho udelením.

Právnym základom spracovania sú skutočnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. 1a, 1b a 1f.

Správca spracováva následujúce kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje zákazníkov e-shopu, v rozsahu vyplývajúcom z príslušných právnych predpisov alebo potrebných na ich kontaktovanie (meno, priezvisko, názov firmy, IČO, DIČ, dátum narodení, adresa (fakturačná, dodacia), telefón, e-mail), IP adresu, osobné údaje vyjadrené v súhlase subjektu údajov so spracovaním osobných údajov (dátum narodenia).
 • Osobné údaje sú získavané od subjektu údajov, z verejných zdrojov (napr. obchodný register, ARES - najmä na overovanie správnosti už spracovávaných osobných údajov) a z iných zdrojov.
  Príjemcami osobných údajov sú subjekty, ktorým je správca povinný poskytovať osobné údaje na základe príslušných obecne záväzných právnych predpisov, ďalej tiež subjekty, s ktorými správca spolupracuje (manažéri zahraničných verzií e-shopu, prevádzkovatelia zmluvných predajní Stoklasa, externé on-line marketingové služby), príp. ďalšie oprávnené subjekty s ohľadom na špecifiká spracovania. Príjemcom osobných údajov nie sú subjekty, ktorých činnosť nesúvisí s činnosťami a poskytovanými službami správcu, až na prípad, ak by s tým subjekt údajov vyslovil súhlas.

Správca má v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretích krajín a medzinárodným organizáciám (o zákazníkov v zahraničí sa starajú externí zahraniční manažéri, pre marketingové účely využívame externé reklamné systémy, ktoré môžu mať sídlo v zahraničí). Informácie o ochrane osobných údajov, existencii vhodných záruk a miestach  sprístupňovania osobných údajov vám poskytne správca na vyššie uvedených kontaktoch.

Osobné údaje sú uložené po dobu, ktorú stanovia príslušné obecne záväzné právne predpisy, ak také spracovanie ukladajú alebo umožňujú. V ostatných prípadoch je doba uloženia osobných údajov stanovená ako doba potrebná k uplatneniu práv alebo oprávnených záujmov subjektu údajov, správcu alebo tretích osôb alebo ako doba potrebná k obhajobe právnych nárokov správcu, príp. tretích osôb. Dobu uloženia osobných údajov taktiež stanovia príslušné požiadavky predpisov Európskej únie, najmä v oblasti poskytovania dotácií. Pri stanovení doby uloženia osobných údajov sú zohľadnené všetky aspekty daného spracovania a záujmy subjektu údajov. Osobné údaje získané na základe súhlasu subjektu údajov budeme spravovať po dobu 10 rokov alebo do odvolania vášho súhlasu.

V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na plnení právnych povinností a ich poskytovanie je zákonnou požiadavkou, je subjekt údajov povinný osobné údaje poskytnúť. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemožno naplniť zákonné požiadavky, čo môže viesť ku zmareniu prevádzaných úkonov. Ak je poskytovanie osobných údajov zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorú je potrebné uviesť do zmluvy (a nejedná sa o plnenie právnych povinností), môže dôjsť v prípade odmietnutia poskytnúť osobné údaje subjektom údajov k situácii, kedy zmluva nebude môcť byť uzatvorená. Správca však nepodmieňuje uzatvorenie zmluvy poskytnutím tých osobných údajov od subjektu údajov, ktoré nie sú pre riadne uzatvorenie zmluvy nezbytné.

V rámci spracovania osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu. Profilovanie nie je správcom využívané.

Správca nespracováva osobné údaje priamo zdielané subjektom údajov pre iné účely, ako pre tie, ktoré boli subjektu údajov zdielané v okamžiku ich odovzdania. Ak hodlá správca spracovávať tieto osobné údaje pre iné účely, pred vlastným zahájením spracovania poskytne subjektu údajov informácie o tomto inom účele, nakoľko sú i ďalšie informácie potrebné k uplatneniu jeho práv.

Subjekt údajov má ďalej tieto práva:

 • V prípadoch, kedy je spracovanie založené na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia alebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nariadenia, vtedy spracovanie osobných údajov je sprevádzané so súhlasom subjektu údajov, má subjekt údajov právo odvolať kedykoľvek súhlas, bez toho, aby tým bola narušená zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Podať sťažnosť u úradu dozoru.
 • Podľa čl. 15 Nariadenia právo na prístup k osobným údajom a právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávané, a ak je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o ich spracovaní.
 • Podľa čl. 16 Nariadenia právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú alebo doplnil neúplné osobné údaje.
 • Právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu za podmienok uvedených v čl. 17 Nariadenia vymazal osobné údaje, ktoré sa daného subjektu údajov týkajú.
 • Právo na to, aby správca obmedzil za podmienok uvedených v čl. 18 Nariadenia spracovanie jeho osobných údajov.
  Ak to subjekt údajov požaduje, je správca povinný informovať subjekt údajov o príjemcoch osobných údajov podľa čl. 19 Nariadenia.
 • Za podmienok uvedených v čl. 20 Nariadenia získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi.
  Za podmienok uvedených v čl. 21 Nariadenia kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho dotýkajú.
 • Za podmienok uvedených v čl. 22 Nariadenia nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka.
 • Správca musí podľa čl. 34 odst. 1 Nariadenia subjektu údajov oznámiť prípad porušenia zabezpečenia jeho osobných údajov, ktorý bude mať za následok vysoké riziko pre jeho práva a slobody. Túto povinnosť správca nemá, ak sa uplatní niektorá z podmienok uvedená v čl. 34 odst. 3 Nariadenia.
 • Právo kedykoľvek odmietnuť zasielanie obchodných odkazov prostredníctvom odkazu v obchodnom odkaze, alebo zaslaním správy na ktorýkoľvek z kontaktov uvedeného v úvodu tohoto dokumentu Zásad. Podmienky zasielania obchodných odkazov podrobnejšie upravuje ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov.

Platnosť obchodných podmienok od 31. 10. 2019

karty karty karty PayU Google Pay, Apple Pay
Facebook Youtube Pinterest Instagram
© Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 2024.